Verkorte schade en risico regeling 1.2.3. Machineverhuur B.V.

Op alle huurovereenkomsten is de door 1.2.3. Machineverhuur B.V. afgesloten materieelpolis van toepassing zoals gesteld in onze Algemene Voorwaarden bij 5.1, tenzij anders is overeengekomen.

Omvang van de dekking
Schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of een deel daarvan als gevolg van: Een van buiten aankomend onheil, alsmede brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken. Enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van het verzekerde object zelf onmiddellijk voortspruitende.
Het WA-risico is gedekt conform de voorwaarden Nederlandse Beurspolis voor landmateriaal 1991.

Verzekerde bedragen
Wanneer het verzekerde huurobject valt onder het regime Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot maximaal € 2.250.000,- per gebeurtenis. De maximaal verzekerde som voor casco schade of  voor schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen is beperkt tot € 250.000,- per gebeurtenis.

Verzekerde objecten, periode en verzekeringsgebied 
De huurobjecten, zoals vermeld op de getekende huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder.
De periode, zoals vermeld op de getekende huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder.
De schade & risicoregeling geldt voor gebeurtenissen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Algemene uitsluitingen
a. Schade aan of diefstal van het verzekerde huurobject veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van de Huurder en/of diens personeel die een gevolg is van te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het object.

b. Schade aan of diefstal van het verzekerde huurobject veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van de Huurder en/of diens personeel.

c. Indien preventieve maatregelen en andere aanwijzingen van de Verhuurmedewerker, het huurcontract of productiehandleiding niet aantoonbaar door Huurder zijn opgevolgd.

d. Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen (onder meer raadplegen KLIC of toestemming van de kabel/leiding eigenaar of beheerder).

e. Indien de Huurder het gehuurde huurobject doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan derden afstaat.

f. Indien Huurder het gehuurde heeft gebruikt of heeft laten gebruiken voor andere doeleinde dan waarvoor het gehuurde bedoeld is.

g. Schade welke niet direct door het gehuurde object veroorzaakt is.
Schade en risico regeling (A)

Voor de schade en risico regeling (A) wordt een toeslagpercentage van 8% over de huursom van de verzekerde huurobjecten berekend.

In geval van een gedekte schade geldt er een eigen risico per huurobject voor rekening van de Huurder van:

–     Huurobject waarde onder € 2500.- eigen risico € 500.-

–     Huurobject waarde tussen € 2500.- en €  5000.- eigen risico € 1250.-

–     Huurobject waarde tussen € 5000.- en € 10000.- eigen risico € 2250.-

–     Huurobject waarde boven € 10000.- eigen risico € 3250.-

–     Bij brand- of diefstal schade bedraagt het eigen risico 10% van de nieuwwaarde met een minimum van bovengenoemde eigen risico’s.

 

Afkoop eigen risico (B)

Optioneel biedt de Verhuurder afkoop/verlaging van het eigen risico aan tegen een extra toeslagpercentage van 6% over de huursom van de verzekerde objecten.

In geval van een gedekte schade geldt er dan geen eigen risico per huurobject voor rekening van de Huurder.

Bij brand- of diefstal schade geldt er dan een eigen risico van € 500.- per huurobject voor rekening van de Huurder.

Zodra een Huurder kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:

Schades en overige gevallen binnen 8 uur, doch in ieder geval binnen 24 uur aan de verhuurder te melden en te allen tijden voor het beëindigen van de Huurovereenkomst.
Zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de verzekeraars te verstrekken en stukken aan de Verhuurder door te zenden.
De Verhuurder zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de Verhuurder zou kunnen schaden. Ingeval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen. Ingeval van schade aan derden zich te onthouden van het erkennen van schuld of het doen van een toezegging tot enige betaling.

De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde één van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraars heeft geschaad.

De Verhuurder kan opname van de schade & risico regeling en/of afkoop eigen risico regeling te allen tijde en zonder opgaaf van redenen weigeren.

Deze voorwaarden zijn opgesteld door 1.2.3. Machineverhuur B.V., versie 01-2019
Aan de hierin vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De complete schade en risico regeling met voorwaarden is op aanvraag verkrijgbaar bij 1.2.3. Machineverhuur B.V.

SAMEN MAKEN WE ER WERK VAN!